De geschiedenis is genoegzaam bekend: eind 2013 gaven twee gedreven Wielder parochianen gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om – net als hijzelf – actief op zoek te gaan naar mensen in nood en hen bij te staan in woord en daad. Zij startten een Paus Franciscus groep en inmiddels bestaat deze uit tientallen bewoners van niet alleen Wijlre, maar ook van Gulpen, die bovendien óók actief zijn in de andere kernen van de gemeente Gulpen-Wittem. Opmerkelijk is dat de aangesloten vrijwilligers niet noodzakelijk de katholieke leer aanhangen: de opdracht ´zie om naar je naaste´ is immers eveneens onderdeel van onder meer het islamitisch en socialistisch gedachtegoed!

Nu, bijna tien jaar later, en een corona crisis verder, bestaat de groep uit acht coördinerende vrijwilligers plus circa twintig regelmatige en een zelfde aantal meer incidentele helpers. Onze organisatie structuur past zich voortdurend aan aan de behoefte aan hulp, de beschikbaarheid van hulp-bieders en ook aan wettelijke verplichtingen. De huidige structuur:

In december 2019 vormden wij de stichting M Viefentwintig (M25). Tot die tijd maakten wij gebruik van een parochieel bankrekeningnummer. De naam M25 is geïnspireerd door het evangelie van Mattheus dat oproept hongerigen te voeden, zieken te verplegen, gevangenen te bezoeken et cetera.

Wij heten echter nog steeds Paus Franciscus groep omdat de gemeenschap ons zo noemt. In 2022 ontving de Paus Franciscus groep maandelijks tot 20 individuele hulpvragen. Veelal betrof dit het verzoek om iemand naar een ziekenhuisafspraak te begeleiden, te zoeken naar een (wandel)maatje of bijvoorbeeld meubels te brengen naar een nieuw geplaatst statushouder gezin. Nieuw dit jaar was de vraag om Energietoeslag formulieren te helpen invullen, ongeveer 30 in totaal.

Deze hulpvragen ontvingen wij rechtstreeks of via instanties zoals Maatschappelijk Werk (Trajekt) en Stichting MEE op onze telefoon (tevens WhatsApp) met nummer 06 4437 7571 en via e-mail franciscusgroepwg@gmail.com . In 2022 zijn we afgestapt van het maandelijks rouleren van de telefoon omdat dit de opvolging van hulpvragen onnodig ingewikkeld maakte. Bijvoorbeeld: er is een afspraak gemaakt voor ziekenhuisbezoek die verzet wordt, en dan moet het hele verhaal opnieuw worden verteld als de telefoon is doorgegeven. Tegenwoordig blijft de telefoon langere tijd bij één coördinator in beheer,  hetgeen in combinatie met het groeiend aantal hulpvragen inmiddels (2023) alweer tot verdere aanpassingen heeft geleid: het categoriseren van type hulp en daarom heen organiseren van groepen vrijwilligers.

Een andere ontwikkeling die voortdurend aandacht vraagt is het groeiend aantal hulpverzoeken uit andere kernen waar wij niet of minder toegang hebben tot vrijwilligers om ons te assisteren.

Onze overige activiteiten noemen wij onze ´pijlers´:

Allereerst de Klussendienst. Eén van de coördinatoren is omringd door een groeiend aantal (2022: 5) vrijwilligers die hem bijstaan bij het uitvoeren van klussen. Deze variëren van het ophangen van een schilderijtje tot een haag afdoen of het droogmaken van een kelder (na de watersnoodramp in 2021). Bijgevoegd is een overzicht van de verrichte werkzaamheden in 2022.

Dan de Hoeskamer. Elke eerste woensdag van de maand (ook in de zomermaanden!) ontvangen drie tot vijf dames maximaal 25 oudere bewoners in het Wielder parochiezaaltje om gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken en aansluitend te kaarten, te rummicuppen of gewoon te kletsen. Toen corona achter de rug was (april 2022) is de Hoeskamer weer opgestart en werden de maaltijden niet meer verzorgd door Talentino, maar (op proef) door Brasserie Amuseer. De eigen bijdrage van onze deelnemers is daarmee ook gestegen naar 10 euro.

Bie Truuj (de voormalige Zonnebloem) organiseert gezellige middagen voor 55+ers in Wijlre. Vanwege corona heeft deze activiteit lang stil gelegen, maar na de zomer zijn wat nieuwe mensen ingestapt en is weer een succesvolle bijeenkomst georganiseerd: de ziekendag in september (circa 40 deelnemers).

Tijdens en ook na corona ontvingen de regelmatige deelnemers met kerst en Pasen een attentie thuis om een warm gevoel van saamhorigheid uit te stralen. Bijgevoegd verdere details inzake Bie Truuj.

Nieuw dit jaar waren de woensdagmiddag bijeenkomsten (ontmoetingsmiddagen) die we organiseerden in samenwerking met het Wielder bewonersnetwerk. Opvallend was de grote variatie in aantal deelnemers: als er iets bijzonders geagendeerd was (bijvoorbeeld een filmmiddag of een geologische wandeling) waren er tussen 50 en 100 aanwezigen, maar als het gewoon een gezellige middag betrof kwamen er slechts 10 tot 20 mensen op af. We denken daarom na over hoe nu verder?

Dan zijn er de zaken waarmee we gewoon zijn doorgegaan

  • Sport- en cultuurfonds: één van onze coördinatoren heeft in 2022 diverse aanvragen hiervoor succesvol afgehandeld.
  • Kwartaaloverleggen met de gemeente (wethouder en ambtenaren) en met Maatschappelijk Werk (´Trajekt´): bij deze gesprekken delen we kennis en informatie en stemmen we activiteiten af.
  • Voedselbonnen: wederom hebben we in 2022 via Trajekt aan diverse gezinnen die tijdelijk niet kunnen rondkomen voedselbonnen verstrekt.
  • Kerngroep eenzaamheid van de gemeente: in 2022 namen we deel aan diverse overleggen. Er waren soortgelijke bijeenkomsten over armoede en analfabetisme.
  • Voedselbank actie: in december 2022 hebben we zowel in Wijlre als Gulpen weer een inzamelpunt voor de voedselbank verzorgd. Daarvan getuigen twee bijgevoegde foto´s.
  • Kerstpakketten voor inwoners van Gulpen-Wittem die een moeilijke periode achter de rug hebben of daar nog in zitten. In 2022 hebben we zo´n 130 kerstpakketten bezorgd op verzoek van onder meer de Huisartsenposten, Trajekt en Buurtzorg, of van betrokken medemensen. De derde foto toont de samenstelling van de doos. Bij het inpakken assisteerden vormelingen van de Gertrudis parochie.
  • Wij mochten weer twee gezinnen laten deelnemen aan de Kerstmaaltijd in hotel Bemelmans in Strucht.

Tenslotte nog drie nieuwe(re) initiatieven:

In de corona-tijd hadden we op creatieve wijze invulling gegeven aan de wens om hulpbehoevenden ´op afstand nabij te zijn´. Onderdeel daarvan was een kaartenactie en deze is in 2022 voortgezet: wij sturen een kaart aan bewoners die ons dorp hebben verlaten om elders te gaan revalideren of wonen.

Eind 2022 zijn we gestart met de kaarsenactie. Wij ontsteken een speciaal gemaakte kaars in de Mariakapel op Stokhem voor overleden inwoners van Wijlre (mits nabestaanden dit op prijs stellen). Op Tweede Kerstdag hielpen wij bij de organisatie van de Warm Welkom bijeenkomst bij Paul’s