Naam
Stichting M. Viefentwintig,
met name bekend als Paus Franciscusgroep, Hoeskamer Wielder en Bie Truuj

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN van stichting M Viefentwintig is 861960051.

Contactgegevens
Holegracht 27
6321 AJ Wijlre
Tel. 06-44377571
E-mail franciscusgroepwg@gmail.com
Wesbite www.mviefentwintig.nl
KvK 81158106
Banknummer NL50 RABO 0363 9412 15

Doelstelling van de ANBI

De doelstellingen van stichting M Viefentwintig zijn:

a. Het in praktijk brengen van de werken van barmhartigheid: wie honger heeft te eten geven, wie dorst heeft te drinken, vreemdelingen onderdak bieden, kleren geven aan wie er geen heeft, zieken bezoeken en gevangenen niet alleen laten.

b. Van betekenis zijn voor kwetsbare mensen in de samenleving, ongeacht hun geloofsovertuiging, door in de eigen leefomgeving op zoek te gaan naar sociale en geestelijke nood; om menselijke nabijheid, een goed woord, een toegestoken hand aan te reiken.

c. Bijdragen aan de sociale cohesie binnen een wijk of dorp door nieuwe en vernieuwende initiatieven en voor mensen betekenisvolle activiteiten.

d. De activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten van anderen en niet ter vervanging daarvan. Het doel is om recht te doen aan kwetsbare mensen.

e. Activiteiten die uitgevoerd worden ter invulling van voorgaande doelstellingen zijn: individuele hulp aan mensen, telefonische hulpdienst, begeleiden en integreren van vluchtelingen, het organiseren van de Hoeskamer waar mensen elkaar ontmoeten en het voortzetten van de activiteiten van de Zonnebloem.

f. Al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, evenals nieuwe activiteiten ontwikkelen die passen bij de doelstellingen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In hoofdlijnen zijn onze plannen voor de komende jaren:

Paus Franciscusgroep

Individuele hulp en de telefonische hulpdienst worden voortgezet. De jaarlijkse inzamelacties voor de voedselbank en de kerstpakkettenactie worden ook voor de komende jaren gepland. Voor zover mogelijk gaan de verrassingsacties of tekeningacties door.

Het maandelijkse coördinatorenoverleg wordt gecontinueerd evenals het overleg met onze samenwerkingspartners.

Hoeskamer Wielder

Mensen ontmoeten elkaar maandelijks door samen te eten en met elkaar te praten. Wanneer samenkomen weer verantwoord kan, zullen we opnieuw de Hoeskamer opstarten. Samenkomen in een kleinere groep óf een grotere ruimte voor de maandelijkse bijeenkomsten worden verder onderzocht.

Bie Truuj

Eenzaamheid proberen we te doorbreken door mooie ontmoetingen te organiseren. Wanneer samenkomen niet mogelijk blijft, zullen we doorgaan met de attenties met carnaval, Pasen, vaderdag, Sinterklaas en Kerstmis. Ook de belrondes worden voortgezet en de mogelijkheden van huisbezoek worden overwogen.

Stichting M Viefentwintig

We lanceren in 2021 onze eigen website en maken een communicatiebeleid. De stichting blijft op de achtergrond en is dienend aan de activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid maar onder eigen naam worden uitgevoerd.

We vragen de ANBI-status aan bij de belastingdienst zodat giften aan de stichting aftrekbaar zijn. Graag willen we ook de vereiste transparantie verstrekken die bij de ANBI-status hoort.

Met de gemeente Gulpen-Wittem gaan we in gesprek over subsidiëring van onze activiteiten. Het fondswervingsbeleid zullen we ook in 2021 formuleren.

Voor onze vrijwilligers plannen we een gezellige activiteit in de tweede helft van 2021.

We proberen mensen nabij te blijven, ook de komende jaren!

Bestuursleden
Het bestuur wordt gevormd voor 3 personen:

  • Pierre Steijns, voorzitter
  • Lodewijk Duyvendak, secretaris
  • Kasper Donners, penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. De door bestuursleden en vrijwilligers gemaakte (reis)kosten kunnen worden vergoed.

Er is geen personeel in dienst van de stichting.